De oudervereniging

De OV (oudervereniging) behartigt de belangen van de kinderen en de ouders. Ze stimuleert en coördineert de activiteiten van de ouders op school. Daarnaast beheert de OV de ouderbijdrage. Actieve betrokkenheid van ouders bij de school is van groot belang voor het functioneren van de school. Veel activiteiten, die voor de leerlingen vaak hoogtepunten zijn, zouden zonder inzet van ouders niet mogelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn de avondvierdaagse, schoolreisje, Kerstmis en sinterklaas. Samenwerking met ouders is een voorwaarde om activiteiten succesvol uit te voeren.


Voor het gecoördineerd en georganiseerd laten verlopen van de samenwerking, wordt per groep een ouder gevraagd om de rol van klassenouder op zich te nemen. Deze klassenouder is een aanspreekpunt voor de andere ouders in de groep. Daarnaast helpt hij/zij de leerkracht bij diverse activiteiten en probeert daarbij andere ouders te betrekken. De klassenouders en eventueel andere geïnteresseerde ouders kunnen zich opgeven als lid van de OV en zij vergaderen een aantal keren per schooljaar over de te organiseren activiteiten. Tevens worden in deze vergaderingen, de activiteiten die hebben plaatsgevonden geëvalueerd en daar waar nodig worden de draaiboeken van activiteiten bijgewerkt. De OV heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Daarnaast zijn er op de vergaderingen een teamlid en een vertegenwoordiger van de MR aanwezig. Eén keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, waarin verantwoording wordt afgelegd over het afgelopen schooljaar en waarin de hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld. Eveneens vindt er één keer per jaar een zogenaamde TOM- avond plaats: Team, OV en MR. In deze vergadering wordt aandacht besteed aan het bespreken van beleidsmatige zaken(bijvoorbeeld de gedragsregels op school).


Voor het organiseren van activiteiten is geld nodig. In Nederland is het basisonderwijs gratis. De overheid geeft subsidie om het onderwijs zo goed mogelijk te verzorgen. Er wordt geen geld beschikbaar gesteld voor de eerder genoemde activiteiten. Dat geld moet dus ergens anders vandaan komen. Vandaar dat de OV per kind een bijdrage vraagt; de ouderbijdrage. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Dit bedrag is exclusief de kosten voor het minikamp. Jaarlijks worden ouders geïnformeerd door de OV waar uw bijdrage voor wordt gebruikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de OV: ov.vossenburcht@de-vossenburcht.nl

 

Klik op het Vossenburchtlogo om terug te keren naar de startpagina.